L'envelliment de la població com problema soci-econòmic

 

L'envelliment de la població ha suposat un increment considerable en termes absoluts i relatius dels majors de 65 anys. Dintre d'aquest canvi demogràfic té especial interès el cridat envelliment de l'envelliment.

Aquest terme al·ludeix a la creixent proporció dels majors de 80 anys respecte al conjunt de la població envellida. És en aquest grup d'edat on són més freqüents les malalties que produeixen incapacitat i per tant dependència.

Aquesta dependència és un factor que pot dur a l'ancià a rebre cures en una residència.

 

Existeix una predicció estadística que diu que en els països més evolucionats es troba entre un 15 i un 17% de població major de 65 anys i aquest percentatge va augmentant a mesura que passen els anys, sobretot en el grup de persones de més de 80 anys. Aquest envelliment de la població suposa un increment dels problemes socials, polítics, econòmics i sanitaris; fent més complexa la tasca de l'administració. Es dupliquen i es tripliquen els ingressos hospitalaris, amb un retard de la intensitat diagnòstica i terapèutica però, sobretot, assistencial en gent de la tercera edat que viuen sols o amb limitacions funcionals, malalties cròniques o mentals.

 

Aquest problema requereix, per tant, un major esforç dels serveis sanitaris per oferir a aquest grup de població més alternatives tan des de les residències geriàtriques, centres de dia i a domicili com als hospitals geriàtrics que cobreixen les necessitats anteriorment esmentades i que realitzen cures geriàtriques de tipus especialitzat. Tot plegat comporta un major estat funcional de l'usuari (qualitat de vida) i menys mobilitat.

 

Darrerament, s'ha apreciat un dèficit en el nombre de places geriàtriques i assistencials mèdiques al municipi de Palau-solità i Plegamans. Segons informacions facilitades per l'Ajuntament, l'únic centre geriàtric de la població disposa de 14 places. Això resulta del tot insuficient per a un municipi com Palau, amb un cens d'11.150 persones i amb una tendència continuada a incrementar-se. Aquesta manca de places és més elevada si es tenen en compte les poblacions de les rodalies com Caldes de Montbui o Santa Perpètua de la Mogoda, entre altres.

 

Pel que fa a l'assistència mèdica, s'aprecia un dèficit que engloba diferents col·lectius (mútues, professionals, policies, jutjats) així com els serveis sanitaris privats (Adeslas, Previasa, etc).

 

Els inconvenients que aquesta situació suposa a la Sanitat Pública i al municipi, que ha de buscar solucions a altres espais allunyats i més costosos, són evidents i demanen una resposta ràpida i eficient. Fins ara, Palau-solità i Plegamans no disposava d'un servei d'urgències a la població i, a les nits i els dies festius, aquesta zona es cobria des de Santa Perpètua de la Mogoda. És des que ha engegat Residencial Palau que aquest servei s'ofereix des del mateix municipi.